เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย/ไร้สาย-สวิง #5 รุ่น 42VLG ขนาด 12,000 - 40,000 BTU/H

ดาวนโหลด CATALOG