เครื่องปรับอากาศ Trane คอล์ยน้ำแบบตั้งแขวน 400-2,000 CFM รุ่น CFEB

ดาวน์โหลด Catalog