เครื่องปรับอากาศ Trane คอล์ยน้ำแบบซ่อนในฝ้า ขนาด 12,000-36,000 Btu รุ่น HFCA

ดาวน์โหลด Catalog