เครื่องปรับอากาศ Trane คอล์ยน้ำแบบซ่อนในฝ้า ขนาด 42,000-60,000 Btu รุ่น HFCD

ดาวน์โหลด Catalog