เครื่องปรับอากาศ Trane คอล์ยน้ำแบบตู้ตั้ง ขนาด 36,000-120,000 Btu รุ่น HFWB

ดาวน์โหลด Catalog